Development officer's details-2020

S.No Name of GN Division GN Div.No Name of the Dev.Officer Mobile No
1 vavuniya Town 214 Mrs.T.Sobana 776728207
2 Thandikulam 214A Miss.M.Kamalambihai 778890173
3 Paddanichchipuliyankulam 214B Mrs.M.Volantina 774656942
4 Vavuniya Town North 214C Mrs.S.Kavitha 726507332
5 Vairavapuliyankulam 214D Mrs.C.Sivaneswary 778394043
6 Pandarikulam 214E Mrs.T.Mathanasanthy 772360192
7 Thonikal 214F Mrs.S.Bahirthini 775136626
8 Moonrumurippu 214G Mrs.A.Vijayanthy 778392023
9 Nochchimoddai 215 Mrs.N.Sarmila 774462559
10 Maharambaikulam 215A Mrs.V.Tharsika 774003749
11 Kaththarsinnakulam 215B Mr.P.Kirupakaran (GT) 772882775
12 Kallikulam 215C Mrs.M.Surenthiran 778640309
13 Puthukulam 216 Mrs.T.Thurkajini 777168128
14 Paranaddakal 216A Mrs.T.Nantheeswary 771776924
15 Rasenthirankulam 217 Mrs.N.Logini 776139041
16 Poovarasankulam 217A Mrs.K.Chanthirika 778888651
17 Salambaikulam 217C Mr.N.M.Sajath 779813448
18 Chekkaddipulavu 217B Mrs. T.Sutharsini 774727625
19 Velankulam 217D Mrs.T.Vijayanthi 776573349
20 Nelukulam 218 Mrs.J.Jegatheepan 779581078
21 Pambaimadu 218A Mrs.J.Rahini 778176378
22 Kalmadu 218B Mrs. N.Arulmoly 778176378
23 Marukkarambalai 218C Mrs.Y.Sumangali 777278012
24 Sasthrikoolankulam 218D Mrs.S.Yogeswary 771627994
25 Echchankulam 218E Mr.T.satheeskumar 776701567
26 Koomankulam 218F Mrs. V.Rathika 776510318
27 Kanthapuram 218G Mrs.M.Jasintha 774543691
28 Maruthamadu 219 Mr.S.Kiritharsan (GT) 772882775
29 Palamoddai 219A Mr.J.Pragash 774384977
30 Maruthankulam 220 Mr. S.Vijitharan (GT) 775732449
31 Semamadu 220A Mr. S.Arudkumaran 770743415
32 Malikai 220B Mrs. A.Nagajothy (Act) 777221899
33 Panrikeithakulam 220C Miss.S.Kalaiyarasi 777350637
34 Omanthai 220D Mrs.S.Siyamala 775136626
35 Arumuhathathanputhukulam 220E Mrs.S.Sivakumari 773825658
36 Mahilankulam 220F Mrs. A.Nagajothy  777221899
37 Ilamaruthankulam 220G Mr. K.Surenthiran 775151961
38 Asikulam 244 Mrs. P.Thushyanthini 774538509
39 Rambaikulam 244A Mrs. S.Narmathamuki 779568389
40 Samalankulam 244B Mrs.P.Divya 771356290
41 Kovilkulam 244C Mr.R.Sivaram 779079766
42 Velikulam 244D Mrs. M.Jeyabarathy 777070685

News & Events

11
Sep2020
Instructions for New Graduates

Instructions for New Graduates

Instructions for New Graduates   leadership training...

08
Sep2020
Recruited Graduates 2020 Training - Scheme

Recruited Graduates 2020 Training - Scheme

Recruited Graduates 2020 Training - Scheme Training...

Scroll To Top