අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

11
සැප්2020
Instructions for New Graduates

Instructions for New Graduates

Instructions for New Graduates   leadership training...

08
සැප්2020
Recruited Graduates 2020 Training - Scheme

Recruited Graduates 2020 Training - Scheme

Recruited Graduates 2020 Training - Scheme Training...

23
දෙසැ2019
Oli Vizha - 20.12.2019

Oli Vizha - 20.12.2019

Oli Vizha - 20.12.2019 Oli Vizha was...

04
දෙසැ2019
Cultural Festival 28.11.2019

Cultural Festival 28.11.2019

Cultural Festival 2019 .....   Cultural Day was...

07
පෙබ2019
71 st independence day celebration at our office

71 st independence day celebration at our office

71st Independance day celebration at urban council...

Scroll To Top